วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การบ่งชี้ว่า ธรรมชาติ และ ออแกนิค หรือแค่คำโฆษณาบนฉลาก

                 
 เมื่อคุณไปซื้ออาหารให้สุนัข คุณเคยสังเกตุ หรือ อ่านข้อความบนฉลาก หรือไม่ บางสิ่งที่ระบุในฉลาก จะถูกกำหนดด้วยกฎหมาย เรามาเรียนรู้ ความหมาย ของข้อความบนฉลาก กันเถอะ ในการซื้ออาหารครั้งถัดไป คุณสามารถเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับสุนัขของคุณที่สุด
AFFCO หน่วยงานผู้ควบคุมอาหารสัตว์ในอเมริกา ได้จัดทำข้อกำหนด สำหรับข้อความที่กำหนดในฉลาก เช่น 
Chicken for dog สินค้าจะต้องประกอบไปด้วยไก่ 95% ไม่รวมถึงน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต
Chicken dinner for dog การระบุคำว่า "dinner" หรือ คำอื่นที่คล้ายๆกัน เช่น "entree" หรือ "formula" นั่นหมายความว่า สินค้าจะต้องประกอบไปด้วยไก่ ไม่ต่ำกว่า 25%
Dog Food with Chicken  สำหรับคำว่า "with" หมายถึงสินค้าจะต้องประกอบไปด้วยไก่ ไม่ต่ำกว่า 3%


Chicken Flavoring คำว่า "flavor" สามารถระบุในฉลากได้ แต่ไม่มีการกำหนด % ที่เฉพาะเจาะจงเงื่อนไขอื่นๆ
ธรรมชาติ (Natural)


 AFFCO กำหนดไว้ว่า ถ้าจะระบุคำว่า "ธรรมชาติ (Natural)" จะต้องเป็นเป็นแหล่งที่มาจาก พืช หรือ สัตว์ รวมถึง ที่ไม่ผ่านกระบวนการผลิต หรือ ได้ผ่านกระบวนการผลิต กระบวนการทางกล (Physical process) กระบวนการทางความร้อน(Heat process) การสกัดให้บริสุทธิ์ (Purification extraction) หรือ การหมัก (Fermentation) แต่จะต้องไม่มีกระบวนการทางเคมีใดๆ หรือ การเติมสารปรุงแต่งใดๆ ยกเว้น อยู่ในปริมาณเล็กน้อย ตามที่ GMP (Good manufacturing practice) กำหนด

ออแกนิค (Organic)


สินคาเกษตรอินทรีย์ ที่มีการระบุในฉลากว่าเป็น ออแกนิค จะต้องมีกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนด USDA โดยผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรอินทรีย์ จะต้องผ่านกระบวนการที่ได้รับการรับรองโดยแต่ละขั้นตอนจะต้องเป็นทางด้านชีวภาพ และขั้นตอนการผลิตที่ส่งเสริมความสมดุลของระบบนิเวศ และความหลากลายทางชีวภาพ กระบวนการต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็น ออแกนิค การใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ การใช้กากตะกอนจากน้ำเสีย การฉายรังสี และพันธุวิศวกรรม

เกรดอาหารคน (Food grade)


มาตรฐานด้านความปลอดภัย และสุขลักษณะในการผลิตสำหรับอาหารคน จะถูกกำหนดโดย องค์กรอาหารและยา (FDA) โดยผลิตภัณฑ์ที่บ่งชี้ว่าเป็น เกรดอาหารคน จะต้องมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานนี้ สำหรับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ที่ต้องการชี้บ่งว่า Food grade จะต้องปฏิบัติตามาตรฐานที่กำหนด และถ้าส่วนผสมอันหนึ่งอันใด ไม่ใช่ food grade จะไม่ถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็น food grade

ดังนั้นก่อนที่จะซื้ออาหารสุนัข ควรจะศึกษาฉลากให้ถ่องแท้ ว่าสิ่งที่ระบุ หรือ บ่งชี้ มีองค์ความจริงหรือไม่ หรือ อาจจะเป็นแค่คำโฆษณาเกินจริง

Credit: http://www.petmd.com/blogs/nutritionnuggets/dr-coates/2014/december/are-natural-and-organic-just-words-dog-food-label-322-32294

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น